O nas

Małgorzata Szewczyk-Nowak

Nazywam się Małgorzata Szewczyk-Nowak. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą (certyfikat nr 729), psychologiem oraz pedagogiem. Ukończyłam psychologię kliniczną oraz pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem absolwentką 4 -letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, które jest akredytowane przez Europejskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnych i Poznawczych (EABCT).

Ukończyłam również szkolenie rekomendowane przez European Association for Transactional Analysis (EATA) w koncepcji Analizy Transakcyjnej oraz zdałam egzamin 101 prowadzony przez TSTA Dominique Dye. Aktualnie jestem w procesie szkoleniowym przygotowującym do certyfikacji terapeuty schematu.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala im. Karola Jonschera w Poznaniu  oraz w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii na Oddziale Opieki Paliatywnej, Oddziałach Chorób Płuc i Oddziałach Rehabilitacyjnych. W 2017 roku brałam udział w programie badawczym terapii ofiar wypadków drogowych TRAKT w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie uczestniczę w projekcie badawczym realizowanym przez Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Poznaniu świadcząc swoje usługi jako terapeuta.

Od 2014 roku prowadzę prywatny gabinet.

Pracuję głównie w podejściu poznawczo-behawioralnym z uwzględnieniem terapii schematu, ale chętnie korzystam z dorobku naukowego innych paradygmatów, zwłaszcza terapii systemowej. Szczególną „sympatią” darzę również koncepcję pracy opartą na Analizie Transakcyjnej.

W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności, a pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dzieci.

Maja Nowicka

Nazywam się Maja Nowicka. Jestem psychologiem, terapeutą, pedagogiem. Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem także absolwentką studium podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej oraz edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Posiadam uprawnienia pedagogiczne. Specjalizuję się w diagnozie i terapii dzieci.

Jestem certyfikowanym terapeutą funkcji poznawczych metodą  Feuersteina – Instrumental Enrichment (uprawnienia terapeuty nr 32/IE/2019). Metoda adresowana jest do pracy z klientami ze zdiagnozowanym: ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym. Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego.

Jestem także certyfikowanym terapeutą Treningu Umiejętności Społecznych. Posiadam kompetencje do projektowania i prowadzenia treningu TUS (uprawnienia terapeuty nr 19/III/TUS/TUTOR/2018).

Ukończyłam szereg szkoleń w kierunku diagnozowania oraz terapii dzieci i młodzieży. Posiadam uprawniania do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej, której celem jest określenie potencjału intelektualnego (IQ) z użyciem standaryzowanych testów psychologicznych oraz w kierunku m.in. zaburzeń emocjonalnych, funkcjonowania społecznego, uwagi, zachowania, całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

Posiadam doświadczenie w terapii, diagnozowaniu i rewalidacji dzieci i młodzieży. Na co dzień jestem pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz szkoły specjalnej.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci. W wolnym czasie lubię czytać książki.