Psycholog dziecięcy

Konsultacja u psychologa dziecięcego

Kiedy rodzice powinni udać się do psychologa dziecięcego?

W sytuacji kiedy spotykają się z trudnościami rozwojowymi, wychowawczymi lub edukacyjnymi u swoich dzieci. Pomoc psychologa może być potrzebna w sytuacji, np. trudności adaptacyjnych w przedszkolu, nadpobudliwości, zachowań agresywnych, lękowych, zaburzeń rozwoju. Jeżeli rodzica niepokoi zachowanie dziecka, rozwój jego umiejętności, relacje z rówieśnikami, warto skonsultować własne obawy z psychologiem dziecięcym.

Spotkanie z rodzicem/rodzicami dziecka ma charakter konsultacyjny. Przeprowadzany jest szczegółowy wywiad dotyczący problemu, z którym zgłaszają się rodzice. Warto na pierwsze spotkanie dostarczyć dokumentację medyczną, opinię, orzeczenie z poradni, lub inną dokumentację – o ile się taką posiada, która uzupełni diagnozę dziecka.

Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko trudności, psycholog dziecięcy ustala plan terapii bądź przeprowadza diagnozę psychologiczną. W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki problemu, proponowana jest najbardziej odpowiednia forma terapii.

Cena: 150 zł/50 min

Terapia indywidualna dzieci

Terapia dziecka poprzedzona jest spotkaniem z rodzicem/rodzicami dziecka, które ma charakter konsultacyjny.

Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko trudności, psycholog dziecięcy ustala plan terapii. W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki problemu, proponowana jest najbardziej odpowiednia forma terapii.

Terapia psychologiczna dziecka opiera się na początkowo na zbudowaniu relacji terapeutycznej opartej na poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji oraz odbywa się w formie adekwatnej do wieku rozwojowego. U młodszych dzieci może przybierać formę zabawy, ćwiczeń usprawniających obniżone funkcje, odgrywania ról poprzez np. pacynki. U starszych dzieci może mieć formę rozmowy, treningu umiejętności społecznych, terapii zachowania.

Bardzo ważna jest współpraca rodziców z psychologiem oraz wprowadzenie w środowisku domowym zaleceń dotyczących postępowania z dzieckiem.

Wskazania do terapii dzieci:

 • trudności w uczeniu się,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego,
 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia zachowania,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • lęki,
 • zachowania agresywne,
 • nadpobudliwość,
 • trudności w koncentracji uwagi,
 • trudności adaptacyjne,
 • moczenie nocne.

Cena: 130 zł/50 min

Diagnoza psychologiczna

Celem diagnozy psychologicznej jest próba wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie występujących u dziecka trudności. Może dotyczyć całości funkcjonowania osoby (inteligencja, osobowość) lub jednego z elementów funkcjonowania dziecka (funkcje społeczno-emocjonalne, percepcyjno-motoryczne).

Do wykonania diagnozy służą specjalistyczne, wystandaryzowane testy psychologiczne atestowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Po diagnozie następuje omówienie jej wyników, wskazanie odpowiednich form pomocy terapeutycznej oraz zaleceń do pracy z dzieckiem. Istnieje także możliwość wydania pisemnej opinii po diagnozie.

Obszary diagnostyki:

 • badanie funkcji intelektualnych,
 • zaburzenia uwagi,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia opozycyjno-buntownicze,
 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.

Cena  ustalana indywidualnie

Terapia funkcji poznawczych

Terapia Instrumental Enrichment jest przeznaczona dla dzieci od 6 roku życia, młodzieży i dorosłych, pragnących rozwinąć swój potencjał intelektualny. Jej celem jest stymulowanie procesów poznawczych („trening myślenia”). Opiera się na zasadzie mediowania. Pod wpływem mediatora – terapeuty dzieci kształtują swoją inteligencję – rozwijają zdolność logicznego myślenia, tworzenia strategii poznawczych rozwiązywania problemów. Umiejętności ćwiczone w trakcie spotkań pozwalają kształcić u dziecka samodzielność w myśleniu, zdolność krytycznej oceny sytuacji i planowania własnego działania.

Metoda adresowana jest do terapii z dziećmi, u których zdiagnozowano: ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym.

Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego.

Cena: 130 zł/50 min